Portrait of Vassili Viktorovitch (1812-1850)

VVK1840s_0672