Portrait od Pr. Vassili Viktorovitch by Kadunov

640px-Vasiliy_Vikt._Kochubey_by_G.Kadunov