Portrait of Pr. Viktor Pavlovich by Francois Gerard

Kochubey_Viktor_Pavlovich