Portrait of Maria Kotchoubey (nee Bariatinskaya) by Christina Robertson in the Tretyakov Gallery

Maria_Ivanovna_Kochubey_