Portrait of Pr. Mikhail Viktorovitch (1816-1874)

800px-M.V._Kochubey