Portrait of Ctsse Natalia Viktorovna Stroganova (née Pr. Kotchoubey) by Piotr Sokolov

664px-Natalia_Viktorovna_Stroganova