School for Girls-Kinoshivka

Mikhail Nikolaevitch Kotchoubey with school children (Kinoshivka)
Mikhail Nikolaevitch Kotchoubey with school children (Kinoshivka)

Leave a Reply